JÄÄTMED

Jäätmed-prugivedu-prugikonteiner-konteiner-prugiteenus

Jäätmete liigid

Jäätmeseaduse kohaselt jagunevad jäätmed järgmiselt:

Tavajäätmed on kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka.
Püsijäätmed on tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega bioloogilisi muutusi. Püsijäätmed ei lahustu, põle ega reageeri muul viisil füüsikaliselt või keemiliselt, nad ei ole biolagundatavad ega mõjuta ebasoodsalt muid nendega kokkupuutesse sattuvaid aineid viisil, mis põhjustaks keskkonna saastumist või kahju inimese tervisele. Püsijäätmete leostuvus veekeskkonnas, ohtlike ainete sisaldus ning nõrgvee ökotoksilisus ei põhjusta täiendavat keskkonnakoormust, seda eriti põhja- ja pinnavee kvaliteedinõudeid silmas pidades.
Biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed, nagu toidujäätmed, paber ja papp.
Biojäätmed on järgmised biolagunevad jäätmed:
aia- ja haljastusjäätmed;
kodumajapidamises, jaemüügikohas ja toitlustusasutuses tekkinud toidu- ja köögijäätmed;
toiduainetööstuses tekkinud jäätmed, mis on oma koostise ja olemuse poolest samalaadsed punktis 2 nimetatud jäätmetega.
Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime (keemiline aktiivsus, toksilisus, plahvatusoht-isesüttivus, korrosiivsus jms) tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale ning nõuavad erikäsitlust. Näiteks: patareid, värvid, lakid, ravimid jms.
Olmejäätmed on koduses majapidamises ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. Olmejäätmetes võib sisalduda nii tava- kui ka ohtlikke jäätmeid.
Vikipeedia...

prügivedu-prügikonteiner-konteiner-prügiteenus

Majapidamisjäätmeteks on segaolmejäätmed, mis tekivad koduses majapidamises nt keldri, pööningu, garaazi või hoovi koristusel ning mis ei mahu oma suure koguse tõttu olmejäätmete konteinerisse:
Vanad rõivad ja jalanõud
Vanad voodiriided, nagu tekkid, padjad, linad
Vanad sööginõud, nagu pottid, pannid, taldrikud, kausid, klaasid jt
Kasutusest väljas spordivahendid, nagu jalgrattad, suusad, kelgud
Mahtutid ja taara – erinevad plastikust ja metallist mahutid, konteinerid

Majapidamisjäätmed on tihti taaskasutamiseks sobimatud ning ei oma seetõttu ressursina väärtust vaid need tuleb ladustada prügilasse – seetõttu on nende käitlus ka kallim

Vanamööbel – diivanid, lauad, kapid, riiulid, toolid, voodid, madratsid
Sanitaartehnika – vannid, kraanikausid, wc-potid, kraanid, segistid
Elektriseadmed – pesu- ja kuivatusmasinad, lambid, elektriradiaatorid, elektrikilbid jt
Mahtutid ja taara – erinevad plastikust ja metallist mahutid, tünnid ja konteinerid

Kivid ja pinnas on tihti väärtuslik materjal maaparandus- või täitmistöödel. See mis ühele kliendile üleliigsena peavalu valmistab, võib teisele hoopis vajalikuna ja väärtuslikuna tunduda. Prugi24.ee korraldab pinnase ja kivijäätmete utiliseerimise keskkonnasõbralikult ja kliendile võimalikult majanduslikult tasuval viisil. Nõustame klienti pinnasetöödel ja teeme suuremate koguste korral eripakkumisi. Meil on erinev hinnastamismetoodika selleks, et stimuleerida pinnase äraandmist tekkekohas.

Puit ja kännud: – saepuru, laastud, pinnud, puit-laast plaadid, vineer.

Segaehituspraht (uusehitustelt)
Segaehituspraht on uusehituse käigus tekkinud ja taaskasutamiseks sobilike ERILIIGILISTE JÄÄTMETE SEGU, nagu: puit, paber, kile, plastik, metall, kips jt jäätmed.

Lammutuspraht (renoveerimistöödelt)
Lammutuspraht on renoveerimise või lammutuse käigus tekkinud JÄÄTMESEGU, mis oma omadustelt taaskasutamiseks ei sobi või ei ole seda majanduslikult otstarbekas teha. 

Sorteeritud ehitusjäätmed
Sorteeritud ehitusjäätmed on ehituse, renoveerimise või lammutuse käigus tekkinud ning nende tekkekohas ERI LIIKIDESSE kogutud ning taaskasutuseks sobilikud jäätmed nagu: tellis, kivi, katusekivi, betoon, töötlemata puit, metall, jt jäätmed. 

Ohtlikud ehitusjäätmed
Ohtlikud ehitusjäätmed on asbesti sisaldavad jäätmed, naftaproduktidega saastunud pinnas, värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed, sh nende kasutatud tühi taara, samuti nendega immutatud materjalid. Ohtlikud ehitusjäätmed TULEB KOGUDA LIIKIDE KAUPA ERALDI ja anda üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.